הוצאה לאור     |     עימוד ספר     |     עיצוב ספרים     |     הדפסת ספר     |     טל: 039-111-444

הגדה של פסח – קול יהודה

הגדה של פסח קול יהודה – מתורתו של מרן ראש הישיבה הגר"י צדקה זצוק"ל, בעריכת הרב נחום סילמן

68.00

המלאי אזל

לרכישה טלפונית ובירורים חייגו: 039-111-444 שלוחה 2 [לחנות הספרים].

הרכישה באתר מאובטחת בתקן SSL / PCI ובהתאם לתקנות חברת האשראי המחמירות, ומותנית בהסכמה לתנאי השימוש באתר. לנוחותכם, תעריף משלוח סופי יופיע בעמוד סל הקניות.

למה הכי משתלם לקנות בטקסט רץ?

תיאור

דברים אחדים

מאת הרבנים הגאונים שליט"א, בני מרן הגאון החסיד בעל קול יהודה זלה"ה, שבט התשע"ז

בשבח והודיה לה' יתברך, שמחנו בהופעת החיבור הנפלא הכולל פירושים וחידושים סדורים על סדר הגדה של פסח מתורתו ומשנתו של אבינו מורינו ורבינו עט"ר מרן הגאון רבי יהודה צדקה זצ"ל ראש ישיבת "פורת יוסף".

הנה כבר לפני כחצי יובל שנים – יום י"ב בחשון תשנ"ב, נשבה ארון האלוקים ונצחו אראלים את המצוקים, הוסר הנזר והורמה העטרה ונלקח מאתנו אאמו"ר עט"ר מאור עיננו ומאיר דרכינו אשר עמל ויגע להגדיל תורה ולהאדירה.

מו"א מרן זצ"ל הנחיל לנו למורשה בחיים חיותו את ספרו "קול יהודה" אשר הדפיסו בחייו בשתי מהדורות וכל הרואה את הספר הנפלא הזה עודנה בכפו יבלענו מרוב מתיקות דבריו השווים לכל נפש.

כידוע ספרו של מו"א התקבל באהבה ובחיבה יתירה אצל אחינו בית ישראל מהיושבים על התורה, מגידי שיעור ודרשנים ועד שאר ישראל, וכל הקורא בספרו הקדוש ימצא בו פנינים יקרים השקפות טהורות ורעיונות נפלאים המסולאים מפז ונופת צופים, והכל בשפה ברורה ונעימה כדבר איש אל רעהו וכל דבריו חוצבי להבות אש יורדים חדרי בטן, ערוכים בטוב טעם ודעת ונעימים לחיך, ומן שמיא קא זכו ליה ללמד את העם דעת ה' השקפות טהורות מתוך יראת ה' טהורה, וגם לעמוד על משמרת הקודש להוכיח בדרכי נועם בשער בת רבים ולהורות את הדרך אשר ישכון אור ובפרט בחינוך הילדים. ובמשך כל ימי חייו למד ולימד והפיץ את דבר ה' בארץ ובגולה דרשותיו היו מלאי רגש ותוכחה למעשה וכל זה ביטא בספרו הקדוש.

ועתה הופיע לפנינו האברך הרב נחום סילמן שליט"א והראה חזותו לפנינו אשר ערך ואשר העלה בטוב טעם ודעת את חידושיו של מו"א ועט"ר מרן זצ"ל על סדר הגדה של פסח, יציאת מצרים, חודש ניסן ועוד מלוקטים מספרו "קול יהודה" על פרשיות התורה ומועדי השנה ומשובצים כל דבר במקומו, דבר דבור על אופניו. ומלשונו הטהורה של מו"א ועט"ר בספרו הקדוש, לא שינה כלום והעתיקה כמות שהיא.

מלבד כל זה הוסיף עוד על סדר ההגדה מדור אשר בשם "פניני יהודה" יכונה ובו פנינים, חידושים, מאמרים מעשי רב והליכות בקודש ממו"א ועט"ר שנדפסו בספרי תולדותיו עתירי המעש ובחיבורים שונים, על כן הננו לברך את הרב המסדר והעורך שיצליח בכל מעשי ידיו ותהי משכורתו שלימה מאת ה' ויה"ר שיזכה לראות נחת מיוצאי חלציו בבריאות איתנה לאורך ימים וימלא משאלות לבו לטובה ולברכה בכל הענינים וזכות מרן המחבר יגן בעדו ובכל אשר יפנה ישכיל ויצליח.

ועינינו למרום נישא אל אבינו שבשמים, יהי רצון שלא תצא תקלה מתחת ידינו לעולם ויהיו הדברים שבספר לתועלת ולזיכוי הרבים כי זה היה כל שאיפתו של רוענו אבינו ע"ה ויאמרו הדברים בשמו כמו שכתב בהקדמתו שיהיו שפתותיו דובבות ויה"ר שיהיה נחת רוח לנשמתו הקדושה ונזכה לראות פניו המאירים והמזהירים בבוא משיח צדקנו במהרה בימינו אמן.

בני הגאון המחבר

פתח דבר לספר הגדה של פסח קול יהודה – הרב צדקה

"כל האורות שנתגלו בליל פסח ביציאת מצרים, הם מתגלים בכל שנה ושנה. ולכן אדם מרגיש בעצמו בליל פסח שיש לו הארה ושמחה יותר משאר לילי יום טוב ושבת". (כף החיים סימן תע"ג ס"ק קנ"ב)

השיר והשבח לחי העולמים על הזכות שנפלה בחלקנו בהוצאתה לאור של הגדה של פסח חדשה ומיוחדת, אוצר של פירושים וחידושים, מנהגים ופסקים, משלים וסיפורים, אמרות טהורות והנהגות טובות ועוד, סדורים כסדר ההגדה ומלוקטים מספריו, ספרי תלמידיו ומפי השמועה של מאורן של ישראל ומקים עולה של תורה מרן הגאון רבי יהודה צדקה זצוק"ל וזיע"א – ראש ישיבת "פורת יוסף" ובעל "קול יהודה".

יום בשורה הוא היום הזה לאלפי תלמידיו שזכו להסתופף בצילא דמהימנותא וקבלו תורה מפיו בחיים חיותו, אשר לשמו ולזכר תורתו תאות נפשם. ועמהם רבבות אלפי ישראל, תלמידיו ותלמידי תלמידיו, חניכי וגידולי הישיבות הקדושות, בני התורה ונושאי דגלה ושאר עמך ישראל אשר הוא להם כעמוד אש המתהלך לפניהם, על פיו יחנו ועל פיו יסעו.

והנה לפניך קורא נעים דרך עבודתנו בספר זה:

נוסח ההגדה אשר לפניכם לפי הנוסח המקובל מדורי דורות על פי רבותינו הקדושים האר"י והרש"ש זצוק"ל וכהכרעת ריש גלותא דבבל הגאון רבינו יוסף חיים זצוק"ל בעל "בן איש חי". עוד טרחנו לרכז וללקט לפונדק אחד את כל התפלות והבקשות ונוסחאות הלשם יחוד והקריאות והלימודים שסידרו ותיקנו מרנן ריש גלותא דבבל רבינו יוסף חיים זצוק"ל בעל "בן איש חי" והפוסק הגדול הגאון המקובל רבי יעקב חיים סופר זצוק"ל בעל "כף החיים" – לחודש ניסן ולהגדה של פסח כל דבר במקומו – שרבינו דבק בתורתם, משנתם והליכותיהם במשך כל ימי חייו. בנוסף לתפילות והבקשות הנהוגות זה מכבר ומסודרות בשאר ההגדות, כדי שימצא הקורא את הכל מוכן ומזומן כל דבר במקומו.

החלק הכולל את פירושי רבינו להגדה של פסח, נחלק לשני מדורים: מדור ראשון "קול יהודה" והוא ליקוט מחידושי רבינו בספרו הקדוש קול יהודה על עניני חודש ניסן, פסח, יציאת מצרים, גאולה, אמונה ושאר הענינים המסתעפים לסדר ההגדה של פסח – מסודרים דבר דבור על אפניו כל דבר במקומו. ולפי הוראת בניו הגאונים שליט"א העתקנו את לשונו הטהורה כמות שהיא נחקקה על גבי ספרו ללא שינויים כל שהם.

המדור השני "פניני יהודה" ובו לקט עובדות, מעשי רב, הנהגות, סיפורים ושיחות מוסר ממשנתו של רבינו הגדול מלוקטים מספרים שונים.

כן בשולי הספר ישנם תשובות ופלפולים בעניני פסח מתורתו של רבינו הגדול.

שלמי תודה וברכה

אשא עיני אל ההורים – שפתי לא אכלא להודות מעומק לב אוהב להורי היקרים והנעלים אאמו"ר הרב מנשה דב שליט"א ואמי מורתי רחל תחי' שהביאוני לחיי העוה"ז והעוה"ב והנחוני בדרך אמת והרעיפו עלי רוב טובה, יברכם השי"ת בכל מילי דמיטב ולרוות נחת דקדושה מכל יו"ח.

לישרים נאוה תהלה – אודה מתוך רגשות הערכה והוקרה אין קץ להיקרים והנעלים חותני הרב ראובן הי"ו וחמותי תחי' שעינם וליבם עלינו כל הימים ועומדים לימיננו במסירות מופלאה, ימלא השי"ת כל משאלות לבם לטובה ולברכה ולראות דורות ישרים ומבורכים.
ואת עלית על כולנה – אשתי היקרה והמסורה תחי' עזרתי לתורה שמוסרת נפשה ומאודה בכל עת, וכל מה שהגעתי אליו בס"ד הרי זה בזכות מסירות נפשה שנוטלת על עצמה באהבה את עול הבית ושאר הענינים. ברך ה' חילה ופועל ידיה תרצה ויה"ר שנזכה לכל מילי דמיטב ולגדל את צאצאינו – הילדים אשר חנן אותנו ה' יתברך – בדרך התורה והמסורה מתוך נחת ושלוה וזכות רבינו בעל קול יהודה תעמוד לנו כל הימים שנזכה לילך בדרכו ולדבוק בארחותיו ולעשות נחת רוח לאבינו שבשמים.

בשורות אלו נודה למע"כ הרבנים הגאונים שליט"א בני מרן הגאון החסיד בעל "קול יהודה" זלה"ה שנתנו את רשותם להדפיס ספר זה ופינו מזמנם היקר וסייעו בבירור מקחו של צדיק – תורת רבינו ומשנתו בכמה ענינים. ובמיוחד ברכות לראש ברא כרעא דאבוה – הגאון הגדול רבי משה צדקה שליט"א ראש ישיבת "פורת יוסף" – זכות אביהם הגדול תעמוד להם ולזרעם להתברך ממקור הברכות יתברך בכל טוב סלה, ולא תמוש התורה מפיהם ומפי זרעם ומפי זרע זרעם עד עולם אמן

בשורות אלו נודה שאר בשרו של רבינו, הגאון רבי יעקב חיים סופר שליט"א, ראש ישיבת כף החיים, שרבות השתמשנו במאמריו וממה ששיקע בספריו עובדות והנהגות על רבינו הגדול ז"ל – כה לחי, ימלא השי"ת כל משאלות לבו לטובה ולברכה.

אפריון נמטיה לשאר העוזרים והמסייעים בהוצאת הספר: הרה"ג המופלג בנש"ק, ספרא וסייפא, חריף ובקי, מרביץ תורה ברבים רבי יגאל נחמני שליט"א – נכד רבינו הגדול – ראש כולל "תפארת הלויים" באשדוד ומח"ס ספרים רבים ונכבדים שעמל וסייע בידנו להוציא דבר נאה ומתוקן.

הרה"ג רבי יוסף חיים מזרחי שליט"א – מחבר סדרת הספרים והסידורים הנודעים לשם ותהילה "עוד יוסף חי" אשר גוף ההגדה וההלכות נלקחו מסדר ההגדה של פסח שהוציא לאור בס"ד ובנוסף טרח וסייע והשקיע את כל אונו ומרצו לערוך וללקט עוד לימודים ותפילות שאינם מופיעים בסידורים אחרים.

הרה"ג רבי יעקב ישראל פוזן שליט"א מראשי ישיבה למצוינים רחובות ועורך סדרת הספרים "ומתוק האור" שליוה אותנו בעצה ותבונה וכל מלאכה.

הרה"ג רבי ישראל מאיר הלפרין שליט"א שסייע באיסוף וליקוט החומר ובעוד כמה ענינים בעריכת הספר.

היקר והנעלה כש"ת הרב רבי אברהם נעמד שליט"א – מזכיר ישיבת "פורת יוסף" בעיה"ק ירושלים תובב"א שליוה את הוצאת ספר זה. ישאו ברכה מאת ה'.

יבא על הברכה ידידי עוז איש תבונות, רב הפעלים לתורה ולתעודה, ראש וראשון לכל דבר שבקדושה, כש"ת רבי משה יעקב חדד הי"ו אשר השתתף בחלק נכבד בהוצאות הספר ומגלגלין זכות על ידי זכאי והודות לתמיכתו וסיועו זכינו וספר זה יצא לאור עולם "אם יתן איש את כל הון ביתו באהבה שאוהב רבי משה את התורה בוז יבוזו לו", יתן ה' ויזכה יחד עם משפחתו לרוב נחת דקדושה ובכל אשר יפנה ישכיל ויצליח וזכות רבינו הגדול תעמוד בעדו.

ואחתום בבקשה בפני אדון כל העולמים שלא תצא תקלה מתחת ידינו בהגדה זו ומלאה הארץ דעה את ה' ויתקיים בנו במהרה "כימי צאתך מארץ מצרים אראנו נפלאות".

נחום ב"ר מנשה דב סילמן

חוות דעת

אין עדיין חוות דעת.

היה הראשון לכתוב סקירה “הגדה של פסח – קול יהודה”

האימייל לא יוצג באתר. שדות החובה מסומנים *

הוצאה לאור טקסט רץ - מתנה לנרשמים

רוצים מתנות?

הירשמו וקבלו מאיתנו כל חודש

מתנה אמיתית ששווה כסף!

אהבתם? שתפו את החברים!

מתכננים להוציא ספר? דברו איתנו!

0
  0
  עגלת הקניות שלך
  עגלת הקניות שלך ריקהחזרה לחנות המוצרים

  רוצים שנתקשר?

  מתקשים עם השלמת הרכישה?

  השאירו טלפון ונציגינו יחזרו אליכם!

  דילוג לתוכן