הוצאה לאור     |     עימוד ספר     |     עיצוב ספרים     |     הדפסת ספר     |     טל: 039-111-444

dr. yossi dashti

ד"ר יוסף דשתי

44.00

המלאי אזל

לרכישה טלפונית ובירורים חייגו: 039-111-444 שלוחה 2 [לחנות הספרים].

הרכישה באתר מאובטחת בתקן SSL / PCI ובהתאם לתקנות חברת האשראי המחמירות, ומותנית בהסכמה לתנאי השימוש באתר. לנוחותכם, תעריף משלוח סופי יופיע בעמוד סל הקניות.

למה הכי משתלם לקנות בטקסט רץ?
מק"ט 111-44421 קטגוריות ,

תיאור

ספר על חדשנות ויזמות על פי עקרונות יהודיים ותורניים, הבאים לידי שימוש בקשרי מסחר ויחסי ישראל-סין.
מאת ד"ר יוסף דשתי

.Jewish Principles thet Promote Successful Innovation & Entrepreneurship

From the Author:

The idea and passion to write this book arose from years of engagement in promoting China-Israel relationships and identifying collaboration opportunities for the two nations. Following a technical and managerial career, working with innovation leaders in Israel and the Silicon Valley, and participating in a record-setting IPO on NASDAQ, I pursued my interest in academic research and teaching in the field of technology innovation. In 2008 I was invited to Tsinghua University to present my research on success factors of innovative startup companies. This was my first visit to China which opened up a new world for me. Since then, I have been invited to teach at Peking, Renmin, and Sichuan Universities, and developed strong and productive business relationships rooted in friendship and trust, which continue to this day.

In 2017 I experienced one of the highlights of my career, when I joined the Prime Minister of Israel on his visit to China. There I witnessed the historic announcement of the Innovation Comprehensive Partnership agreement between the two nations by their respective leaders. This agreement reflects the complementary economies and goals of China and Israel. In 2018 I participated in the meetings with the Vice President of the People's Republic of China, Wang Qishan, and members of his delegation during their visit to Israel, strengthening the ties and elevating China-Israel collaboration to a higher level. While China can find in Israel the technologies and innovation capabilities it needs to meet the goals set out in the 13th Five Year Plan, it provides Israel with access to tremendous source of resources. This synergy allows all partners to benefit.

Over the years I have been working and teaching in China, I have learned some aspects of the Chinese people and culture, and I have been fascinated by the similarities between our two nations. We both have long and distinguished histories, and our cultures are solidly rooted in values of education, family support, hard work, and ambition for success. These affinities provide excellent ground upon which to build commercial relationships as China and Israel practice complementary economies and share national objectives.

In writing this book, I introduce the Chinese reader to Jewish-Israeli culture, and how that culture has influenced Israel’s rise to global innovative prominence. I also show how the Israeli technology innovation ecosystem evolved and explain how to engage in the opportunities it offers. At a time when China is focused on enhancing its own innovative capabilities, it is my hope that the insights provided in the book may further build on the partnership and help in achieving this goal.

来自作者:

写这本书的想法和热情源于多年来参与促进中以关系和确定两国的合作机会。在技​​术和管理职业生涯中,与以色列和硅谷的创新领导者合作,并参与纳斯达克的创纪录IPO,我追求自己对技术创新领域的学术研究和教学的兴趣。2008年,我被邀请到清华大学,展示我对创新创业公司成功因素的研究。这是我第一次访问中国,为我开辟了一个新的世界。从那时起,我被邀请到北京,人民和四川大学任教,并建立了以友谊和信任为基础的强大而富有成效的商业关系,这种关系一直延续至今。

2017年,当我加入以色列总理访问中国时,我体验了我职业生涯的一个亮点。在那里,我亲眼目睹了两国领导人之间的创新全面伙伴关系协议的历史性宣布。该协议反映了中国和以色列的互补经济和目标。2018年,我参加了中华人民共和国副总统王岐山及其代表团访问以色列期间的会晤,加强了两国关系,将中以合作提升到了更高水平。虽然中国可以在以色列找到实现“十三五”规划目标

所需的技术和创新能力,但它为以色列提供了巨大的资源来源。这种协同作用使所有合作伙伴都受益。

多年来我一直在中国工作和教学,我学到了中国人民和文化的某些方面,我对两国的相似之处深感着迷。我们都有悠久而卓越的历史,我们的文化扎根于教育,家庭支持,努力工作和成功的雄心。随着中国和以色列实行互补经济并实现国家目标,这些亲密关系为建立商业关系提供了良好的基础。

在撰写本书时,我向中国读者介绍犹太人和以色列文,以及这种文化如何影响以色列崛起为全球创新突出。我还展示了以色列技术创新生态系统如何演变并解释如何参与其提供的机会。在中国专注于提升自身创新能力的时候,我希望本书中提供的见解可以进一步建立伙伴关系并帮助实现这一目标。

 

Acknowledgments

I wish to thank my students and colleagues in Israel and China whom I have learned and continue to learn from every day.

I am grateful for the opportunity to take an active role in promoting the collaboration between the two nations and want to thank you for your partnership, inspiration, and care. Your sharing deepened and widened my knowledge and your insight is reflected throughout this book.

Dr. Yossi Dashti

我要感谢我在以色列和中国的学生和同事,他们每天都学习并继续学习。

我很高兴有机会积极推动两国之间的合作,并感谢您的合作,灵感和关怀。您的分享加深并拓宽了我的知识,您的见解也反映在本书中。

Dedication

To the memory of my parents, Rachel and Shmuel Dashti Z"L, who instilled and embedded curiosity in us.

I also wish to dedicate the book to Ivy, my friend, anchor, compass, and wife, who is also my partner in building a family, career, and China-Israel partnership. Your endless encouragement and support have been essential in this journey.

贡献

为了纪念我的父母,Rachel和Shmuel Dashti Z“L,他们给我们灌输了好奇心。

我也希望把这本书献给常春藤,我的朋友,主持人,指南针和妻子,他也是我建立家庭,事业和中以合作关系的伙伴。 在这段旅程中,您的无尽鼓励和支持至关重要。

About the author

Dr. Dashti is involved in technology transfer, academic research, and academic education in the fields of Innovation, Entrepreneurship, Strategy, Finance, and Information Technologies. Dr. Dashti actively promotes global technology transfer and collaboration between China, Israel, and the US and leads the technology transfer business development of the Yeda-Weizmann Institute of Science in China. In this capacity, he joined the Israeli Prime Minister’s 2017 business delegation to Beijing, at the time where the Innovation Comprehensive Partnership agreement between China and Israel was announced. In addition, he lectures as a keynote speaker in global events and teaches graduate level programs at the Israel Institute of Technology (IIT-Technion) and Ben Gurion University (BGU) in Israel, and Peking-Beida (PKU), Sichuan (SCU), and Renmin (RUC) Universities in China.

In previous engagements throughout his career, Dr. Dashti served as Vice President of Business Development at YazamTech and as a member of the California based Broadcom Corporation management team that led the company’s record-setting IPO (NASDAQ: BRCM) and the M&A integrations of over 20 acquired companies in global locations. He held technical and managerial Information Technology and Electronic Commerce global positions with Western Digital, AST Computers, LAHAV at the Recanati School of Management Tel Aviv University, and Digital Equipment Corp. (DEC). He served on the international board and committees of Electronic Commerce and EDI/X12 Standards and the United Nation ratified EDIFACT Standards for healthcare and technology industries. 

Dr. Dashti is involved with and has served on the boards of the Merage Foundation for US-Israel Trade, the Graduate School of Management with the University of California at Irvine, Applicure Technologies, American Technion Society (AST), Israel Venture Networks (IVN), NATAL, and the American Israel Public Affairs Committee (AIPAC).

Education:

Ph.D.        Ben Gurion University of the Negev, Beer-Sheva, Israel

Research focus and interest: Innovation, Entreprenurship, Capital Invetment, Management,

Social & Business networks, Exit Strategy, IPO, Mergeers and Acqusitions (M&A), and Success factors of startup ventures

M.B.A.      University of California, Irvine, Ca. USA

Focus: Information Technology & International Marketing Strategy

B.Sc.        University of San Francisco, Ca. USA

                Major: Computer Information Science

Focus: Software applications, ERP systems, and E-Commerce

Dr. Yossi Dashti

Email: yossi.dashti@gmail.com

WeChat ID: YossiDashti

关于作者

达什蒂博士涉足的领域包括创新、创业、战略、金融和信息技术领域的技术转让、学术研究和学术教育。达什蒂博士积极推动中国、以色列和美国之间的全球技术转让与合作,并领导了以色列耶达魏茨曼科学研究所在中国的技术转让业务开发。他以这一身份加入了以色列总理2017年北京行的商务代表团,一同前往北京,当时中、以两国宣布了创新全面伙伴关系协议。此外,他还作为主讲人在全球活动上发表演讲;他还任教于以色列理工学院(IIT-Technion)、本古里安大学(BGU)、北京大学(PKU)、四川大学(SCU)和中国人民大学(RUC),教授研究生课程。

在职业生涯初期,达什蒂博士曾担任过YazamTech公司的业务发展副总裁,他还是加利福尼亚博通公司管理团队的成员之一,该团队领导了公司创纪录的首次公开募股(纳斯达克股票代码:BRCM);此外,他还参与了公司在全球各地收购20家公司的并购整合。他还曾在西部数据(Western Digital)、虹志电脑(AST Computers)、以色列特拉维夫大学Recanati管理学院的LAHAV和迪吉多(Digital Equipment Corp.,DEC)担任信息技术和电子商务方面的技术和管理职位,还在电子商务和EDI(电子数据交换)/X12标准、联合国批准的医疗保健和技术行业的EDIFACT(行政管理、商业和运输业电子数据交换)标准相关的国际协会和委员会任过职。

达什蒂博士参与并任职于美国以色列贸易Merage基金会董事、美国加州大学尔湾分校管理研究生院、Applicure Technologies公司、以色列理工学院美国学会(AST)、以色列风险投资网络(IVN)、NATAL和美国以色列公共事务委员会(AIPAC)。

 

教育背景:

博士                         以色列贝尔谢巴,内盖夫本·古里安大学

                                吉尔福德格拉泽商业与管理学院

研究重点和兴趣:创新、创业、资本投资、管理、社会与商业网络、退出策略、IPO、并购(M&A)以及创业企业的成功要素

工商管理硕士            美国加利福尼亚州,加州大学尔湾分校

                                保罗·莫里芝(Paul Merage)商学院

                                研究重点:信息技术与国际营销战略

理学士                      美国加利福尼亚州,旧金山大学

                                专业:计算机信息科学

                                研究重点:软件应用、ERP系统以及电子商务

尤西·达什蒂(Yossi Dashti)博士

电子邮箱:yossi.dashti@gmail.com

微信号:YossiDashti

הוצאה לאור טקסט רץ - מתנה לנרשמים

רוצים מתנות?

הירשמו וקבלו מאיתנו כל חודש

מתנה אמיתית ששווה כסף!

אהבתם? שתפו את החברים!

מתכננים להוציא ספר? דברו איתנו!

0
  0
  עגלת הקניות שלך
  עגלת הקניות שלך ריקהחזרה לחנות המוצרים

  רוצים שנתקשר?

  מתקשים עם השלמת הרכישה?

  השאירו טלפון ונציגינו יחזרו אליכם!

  דילוג לתוכן